Основные изменения в правописании. Инфографика

Основные изменения в правописании. Инфографика

Укринформ

Институт языкознания им. А.А. Потебни Национальной академии наук Украины опубликовал основные изменения в новой редакции «Украинского правописания».

Изменения в правописании можно поделить на две большие группы: собственно изменения в написании слов и вариантные дополнения к действующей норме.

Без вариантов сейчас употребляются слова: проєкт, проєкція (также как ін’єкція, траєкторія, об’єкт и другие слова с латинским корнем -ject-) плеєр (play + er), конвеєр (convey + er), феєрверк.

Слитно пишутся слова: минисукня, мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, а также слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественный (выше обычного, очень высокий или слабый, быстрый и т.д.) проявление чего-либо: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

Слитно пишем слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт.

Пишем отдельно без дефиса — пів хвилини, пів яблука, пів Києва, но одним словом как целостное понятие півострів, півзахисник, півмісяць.

Окончания прилагательных русских фамилий передаются так: окончание -ой передаем через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, но Толстóй.

Внедрены и изменения в отдельных словах, в частности, священник (как письменник).

Следует писать вместе сложносокращённые слова (смешанные и составные аббревиатуры) и производные от них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

Указано, слова в отношении которых допускается вариантность правописания:

Это — слова иностранного происхождения: Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р: аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія.

В словах, происхождением из древнегреческого и латинского языков, буквосочетание au обычно передается через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́.

В заимствованиях из древнегреческого языка, имеющих устойчивую традицию передачи буквосочетания au путем транслитерации как ау, допускаются орфографические варианты: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна, кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт.

Буквосочетание th в словах греческого происхождения передаем конечно буквой т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, Промете́й, Таї́сія, Теодо́р.

В словах, принятых в украинском языке с ф, допускается орфографическая вариантность типа: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія и др.

Будут употребляться вариантные формы родительного падежа: ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́сі й Білору́си. 

Общество на ukrinform.ru

28.05.2019 👁 18483

Также читают