Експрезидент, авдиторія та проєкт: опубликовали основные изменения в правописании

Експрезидент, авдиторія та проєкт: опубликовали основные изменения в правописании

Укринформ

Институт языкознания им. А.А. Потебни Национальной академии наук Украины опубликовал основные изменения в новой редакции «Украинского правописания», принятой Кабмином 22 мая 2019 года.

Как сообщается на сайте института, официальной публикации правописания еще нет.

Отмечается, что изменения в правописании можно условно поделить на две большие группы: собственно изменения в написании слов (без вариантов) и вариантные дополнения к действующей норме.

Без вариантов сейчас употребляются слова: проєкт, проєкція (также как ін’єкція, траєкторія, об’єкт и другие слова с латинским корнем -ject-) плеєр (play + er), конвеєр (convey + er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах.

«Звук [j] конечно передаем в соответствии с произношением иноязычного слова буквой й, а в составе звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами есть, є, ї, ю, я: бу́ єр, конве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція, суб’є́кт, траєкторія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс». Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без удвоения согласных -кк-). «Буквосочетание ck, которое в английском, немецком, шведском и других языках передает звук [k], воспроизводим украинской буквой к: Ді́кенс, Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, Бе́кі, Бу́кінгем, Бі́смарк, Брю́кнер, Бро́кес, Лама́рк, Што́кманн, Стокго́льм, Ру́дбек, Ше́рлок»", — говорится в публикации.

Также теперь пишутся слитно слова: минисукня, мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, а также слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественный (выше обычного, очень высокий или слабый, быстрый и т.д.) проявление чего-либо: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

Также слитно пишем слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́н, унтерофіце́р, але за традицією контрадмірáл».

Пишем отдельно без дефиса — пів хвилини, пів яблука, пів Києва, но одним словом как целостное понятие півострів, півзахисник, півмісяць.

«Несклоняемые числительное пів со значением "половина" с последующим существительным — общей и собственнпів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни. Если же пів с последующим существительным в форме именительного падежа составляет единое понятие и не выражает значение половины, то их пишем вместе: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів», — говорится в публикации.

Русские фамилии, как "Донской пишется Донський, рус. Трубецкой → Трубецький, но исключение Лев Толстой". То есть окончания прилагательных русских фамилий передаются так: окончание -ой передаем через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, но Толстóй.

Сообщается, что внедрены и изменения в отдельных словах, в частности, священник (как письменник).

«Удвоение согласных как следствие их совпадения. Удвоение букв для обозначения согласных имеем, если совпадают одинаковые согласные: корня или основы на на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день — де́нний, зако́н — зако́нний, кінь — кі́нний, осінь — осі́нній, туман – туманний; башта́нник, годи́нник, письме́нник, свяще́нник; віко́нниця, Ві́нниця; две буквы н сохраняем и перед суффиксом -ість в существительных и наречиях, образованных от прилагательных с двумя н: зако́нний — зако́нність — зако́нно, тума́нний — тума́нність — туманно ».

Также следует писать вместе сложносокращённые слова (смешанные и составные аббревиатуры) и производные от них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

Указано, слова в отношении которых допускается вариантность правописания.

Это — слова иностранного происхождения: Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р: аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія.

«В словах, происхождением из древнегреческого и латинского языков, буквосочетание au обычно передается через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́. В заимствованиях из древнегреческого языка, имеющих устойчивую традицию передачи буквосочетания au путем транслитерации как ау, допускаются орфографические варианты: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна, кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен", — говорится в публикации.

Буквосочетание th в словах греческого происхождения передаем конечно буквой т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р.

В словах, принятых в украинском языке с ф, допускается орфографическая вариантность типа: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія и др. Некоторые слова имеют варианты с гласным и: і́рій і и́рій, і́род і и́род ("очень жестокий человек").

Будут употребляться вариантные формы родительного падежа: ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́сі й Білору́си. «Существительные на -ть после согласного, а также слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь в родительном падеже единственного числа могут приобретать как 6 вариант окончания — и: гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́си́ , Білору́си.

Как сообщал Укринформ, 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины принял свод правил, который устанавливает способы передачи украинского литературного языка на письме. Документ подготовлен Украинской национальной комиссией по вопросам правописания, которая работала в течение 2015-2018 гг. Учтены отдельные замечания и предложения, прозвучавшие в ходе общественного обсуждения проекта (август-сентябрь 2018 года).

Общество на ukrinform.ru

27.05.2019 👁 10482

Также читают